Så går det till

Ett solkraftsprojekt genomgår flera faser. Från inledande utvärdering av plats, ansökan till myndighet och diskussion med elnätsägare, till bygg- och slutligen driftssättningsfas. Det fina är att vi på Eolus sköter hela processen. Det enda du som markägare behöver göra är praktiskt taget att ta den första kontakten med oss.

Från utvärdering till etablering

När vi får in en intresseanmälan för markarrende gör vi en första genomgång av fastigheten/fastigheterna. I vår kartdatabas undersöker vi platsen med avseende på exempelvis solkarteringar och motstående samhällsintressen.

För att kunna värdera platsen och dess potential för förnybar elproduktion är det viktigt med så mycket information som möjligt. Bland annat är det nödvändigt att uppge fastighetsbeteckningar. Efter att vi har gått igenom underlaget återkommer vi med besked om huruvida din mark kan vara intressant för en potentiell etablering.

Så här ser processen ut

1. Initial utvärdering av platsen

För att ett projekt ska bli lyckat behöver vi hitta och noga överväga rätt geografiska plats. I detta första steg utvärderar vi platsen mot vår och andra aktörers kartdatabas. På det sättet kan förhoppningsvis motstående intressen uteslutas (t.ex. höga naturvärden), och önskvärda förhållanden bekräftas (t.ex. hög solinstrålning).

2. Upprättande av markavtal

För att Eolus ska kunna starta upp ett projekt tillsammans med en markägare måste vi först komma överens om förutsättningarna, i ett så kallat markavtal. Markavtalet består av två delar: nyttjanderättsavtalet och arrendeavtalet. Nyttjanderättstiden är den tidiga fas då projektet utreds, både tillståndsmässigt, tekniskt och ekonomiskt. Arrendetiden är den tid då parken är i drift.

3. Tillståndsprocess, elnätsutredning och projektering

Under utredningstiden läggs mycket fokus på att tillsammans med Länsstyrelsen bedöma lämpligheten i att etablera en solkraftspark på den föreslagna platsen. En annan viktig del är att elnätsägaren undersöker om och hur anläggningen ska kopplas in till elnätet.

4. Investeringsbeslut

När tillstånds- och elnätsutredningen väl gett projektet grönt ljus kan investeringsbeslut fattas. Beslutet är startskottet för upphandling av material och installationsarbete. Vid denna punkt har oftast en långvarig investerare knutits till projektet.

5. Upphandlings- och byggfas

En upphandling sker för att säkerställa att projektet får rätt typ av material och installationsarbete till rätt pris och i rätt tid. När upphandlingen är klar och eventuella leveranstider har passerat är det dags att sätta spaden i mark och genomföra byggfasen.

6. Driftsfas

En solkraftspark planeras att effektivt producera förnybar el under 40 år. Driftsfasen är en väldigt lugn period. Ungefär en gång om året görs en insats så att vegetationen inte växer för högt. Teknisk utrustning såsom växelriktare uppgraderas 1–2 gånger under solkraftsparkens produktionstid.